Foreldrene

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

Foreldrene er våre aller nærmeste samarbeidspartnere. Vår felles oppgave er å bygge bro mellom to arenaer i barnets liv. Barnehagens mål for dette samarbeidet er:
• Å skape og å opprettholde felles interesse for barnets vekst og utvikling¨
• Å verne om barndommen
• Å formidle kunnskap om steinerpedagogikken
• Å skape tillit
• Å være inkluderende
• Å skape varme og humor mellom mennesker
• Å skape fellesskap og samarbeid i foreldregruppen
• Å gi tydelig informasjon
Foreldrene deltar på:
• Foreldremøter (to i løpet av året)
• Årstidsfester og andre fester ( foreldre deltar i ca. 7 i løpet av et år)
• Dugnader
• Foreldresamtaler (foreldrene skal få tilbud om en samtale på hvert halvår)
• Julemarkeder og andre markeder
SAMARBEIDSUTVALGET
Samarbeidsutvalget for barnehagen består av to foreldrerepresentanter per avdeling og to representanter for de ansatte og barnehagens styrer. Su blir etablert i starten av året og nye foreldre blir valgt som representanter i barnehagens styre. Oppgaver for samarbeidsutvalget kan være: Julemarked, andre markeder, informasjon knyttet til 17. mai feiring.
Den kulturelle siden av barnehagens drift, som foredrag og studiesirkler. Bindeledd mellom foreldregruppen og de ansatte og ansvar for dugnad.
Samarbeidspartnere:
• Lillehammer kommune
• Steinerbarnehageforbundet
• Steinerskolen
• Pedagogisk Psykologisk tjeneste
• Helsestasjon
• Fysioterapi- og ergoterapitjenesten.
• Barnevernet
• Aktuelle skoler i kretsen